Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
KJØBENHAVNS PHILATELIST KLUB
Onsdag d. 20. marts 2024, kl. 19:00 i KPK’s mødelokaler i Vartov, Farvergade 27, indgang B, St. Th. , 1463 København K.

I henhold til vedtægternes § 16 er dagsordenen som følger:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om det forløbne år
3) Årsregnskab og status med påtegning af revisorerne
4) Behandling af forslag, der er stillet af bestyrelsen og rettidigt indkomne forslag fra medlemmer.
a) Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer.
5) Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår at KPK’s andel af kontingentet forhøjes med 10 kr. for alle medlemsgrupper.
Der er ikke kontingentstigning til DFF for A-medlemmer i 2024.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 19
a) Valg af formand for en 3-årig periode. Lars Peter Svendsen er på valg og er villig til genvalg.
b) Valg af bestyrelsesmedlem or en 3-årig periode. Jan Læby er på valg og er villig til genvalg.
c) Valg af bestyrelsesmedlem for en 3-årig periode. Tony Gade er på valg og er villig til genvalg.
7) Valg af ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af BHA Statsautoriseret Revision A/S
8) Eventuelt
Beretning og regnskab er offentliggjort i NFT sammen med denne indkaldelse.