Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
KJØBENHAVNS PHILATELIST KLUB
Onsdag d. 20. marts 2019, kl. 19:00
i vores klublokale, Farvergade 27, opg. B, st. th., 1463 København K.

I henhold til vedtægternes § 16 er dagsordenen som følger:

1) Valg af dirigent.
2) Beretning om det forløbne år
3) Årsregnskab og status med påtegning af revisorerne
4) Behandling af forslag, der er stillet af bestyrelsen og rettidigt indkomne forslag fra medlemmer. 
(Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer. Bestyrelsen forslår ændring af vedtægternes §9, således at teksten “Klubben ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer” ændres til “Klubben ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer” )
5) Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår at KPK’s andel af kontingentet forhøjes med 10 kr for alle medlemsgrupper. 
Herudover kommer eventuel kontingentstigning til DFF for A-medlemmer.
6)  Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 19
a)  Valg af næstformand for en 3 årig periode. Peter Wittsten er på valg og er villig til genvalg.
b)  Valg af bestyrelsesmedlem for en 3 årig periode. Niels Kristian Hansen er på valg og er villig til genvalg.
c)  Bestyrelsesmedlem Thomas de Voss valgte i januar 2019 at udtræde af bestyrelsen. Der skal derfor vælges nyt bestyrelsesmedlem i hans sted for en 1 årig periode.
7)  Valg af intern revisor for en 3 årig periode. Viggo Lauritsen er på valg og Viggo Lauritsen er villig til genvalg.
8)  Valgafeksternrevisor.BestyrelsenforeslårgenvalgafStats.Aut.RevisorHenrikBojer for 1 år.
9)  Eventuelt

Beretning og regnskab er offentliggjort samtidig med denne indkaldelse.